Algemene voorwaarden

Levertermijn is uit voorraad, behoudens verkoop.  Bij speciale orders zijn de aangegeven data altijd bij benadering; vertraging kan nooit tegen ons worden ingeroepen als grond tot schadevergoeding of als reden om de levering van het bestelde te weigeren.

Klachten, om geldig te zijn, moeten schriftelijk ingediend worden uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen.

Behoudens andersluitend beding zijn al onze facturen contant en zonder korting binnen de dertig dagen na factuurdatum betaalbaar. Ingeval van niet betaling van facturen op de vervaldag, is de koper - zonder dat enige ingebrekestelling vereist is - aan Delva Shopping NV een conventionele en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 15% van het onbetaald gebleven bedrag wegens o.a. personeels- en administratiekosten, met een minimum van 50 euro. Elk onbetaald gebleven bedrag wordt bovendien conventioneel vermeerderd - zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Dit met een verwijlintrest van 1% per maand, berekend vanaf de vervaldag van de factuur, wegens immobilisatie van het kapitaal, onverminderd de gerechtelijke interessen.

De geleverde producten blijven eigendom van Delva Shopping NV tot de volledige en effectieve betaling ten vaste en definitieve titel van alle bedragen die hen verschuldigd zijn, zonder dat zij ertoe gehouden zijn nauwkeurig te bepalen dat de namen, gegevens en hoeveelheden van hun producten die in de voorraad van de koper overblijven, op welke plaats het ook weze; wel overeenstemmen met de bedragen die hen verschuldigd zouden blijven.

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Veurne bevoegd en dit wordt niet gewijzigd door de Algemene Voorwaarden van de koper.

Alle facturen zijn betaalbaar in Veurne.

Productfoto's en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Het werkelijke product kan afwijken van de foto's.

Zie ook: onze bedrijfsgegevens